Blockchain en professionals


Een nieuw tijdperk

Bitcoins
Succesvolle innovaties vormen altijd de eerste aanleiding voor een maatschappij om te veranderen. Naarmate een innovatie tot wasdom komt wordt het toegepast op die plekken waar het frictie wegneemt en meerwaarde biedt. Dit leidt uiteindelijk tot beïnvloeding van de omgeving. Dit zien we met innovaties als Uber en AirBnB. De invloed die deze sociaal-technologische innovaties hebben op gevestigde belangen, vraagt om zorgvuldig debat en beleid waarbij kennis vanuit meerdere gezichtspunten onmisbaar is. De blockchain innovatie wordt wel vaker vergeleken met de komst van het internet. Het internet heeft grote invloed gehad op de manier waarop mensen wereldwijd samenleven en handel drijven. Naarmate informatie vrijer werd, en als het ware democratiseerde, veranderden bedrijven, instellingen, normen en regels mee. Met blockchain kunnen allerlei diensten met een gemeenschappelijk belang eveneens democratiseren, zoals de kapitaalmarkten, basisregistraties en diverse nutsvoorzieningen.

Sommige landen tonen zich inmiddels vooruitstrevend op het gebied van blockchain en versterken hun positie met de techniek. Naarmate mensen vrijer worden om zelf het land te kiezen waar ze willen werken en wonen wordt de kwaliteit van dienstverlening en de invloed op vrijheden van de samenleving vanuit de overheid steeds belangrijker. Estland is hier een goed voorbeeld met haar digitaliseringsprogramma's om koploper te worden in de verandering naar meer decentrale overheidsdiensten. Er wordt een aantrekkelijk vestigingsklimaat gecreëerd voor moderne bedrijven en burgers door een meer decentrale autonome overheid in te richten.

Onderwijs

Met de aanstaande veranderingen, wordt het voor samenlevingen steeds belangrijker om met het tempo waarin de digitalisering toeneemt mee te kunnen komen. Om de honderden nieuwe mogelijkheden goed te kunnen benutten voor een verhoogde welvaart is veel nieuwe kennis en ervaring nodig. Hoogwaardig en passend onderwijs is cruciaal voor een gezonde samenleving die mee kan komen met de vooruitgang. Het is hierom van belang in het onderwijs, in het bedrijfsleven en bij onderwijsinstellingen voldoende aandacht te besteden aan de technologieën die de veranderingen van morgen inluiden.

Het invoeren van blockchain technologie in de primaire processen van overheidsinstellingen en bedrijfsleven vereist niet alleen specialistische kennis op het gebied van de techniek. Er ontstaat nog meer behoefte aan kennis op het gebied van aspecten die worden geraakt door innovatie. Zo heeft blockchain invloed op de economie, op wetgeving, op de maatschappij en op de politiek. Veranderingen die blockchains brengen vragen om andere inzichten en ervaring van personeel en de arbeidsmarkt. De kansen om waardeketens te verbeteren zullen leiden tot nieuwe verdienmodellen in het bedrijfsleven en nieuwe dienstverlening van de overheid. Deze veranderingen brengen nieuwe economische opvattingen met zich mee en andere overtuigingen over de verhoudingen tussen mens en staat. De veranderingen die op maatschappelijk en sociaal vlak onstaan leiden tot de behoefte aan aangepaste regels en wetten. Passende regelgeving die afhankelijk is van gedegen onderzoek en onderwijs.

De toekomst

De mate waarin blockchain technologie snel of langzaam invloed krijgt op de samenleving en hoezeer die invloed positief of negatief uitwerkt hangt af van de flexibiliteit waarmee deze innovatie wordt onthaald. Organisaties en politieke krachten kunnen weerstand bieden aan de vooruitgang, mogelijkheden inperken en criminaliteit de ruimte geven. Organisaties die een probleem in stand houden - waarvoor zij de oplossing zijn - dat met de blockchain kan worden opgelost zullen vermoedelijk het meeste weerstand bieden. Door gebrek aan begrip en inzicht in de mogelijkheden en een focus op de impact op bestaande businessmodellen - in plaats van nieuwe kansen - kunnen organisaties in een kramp schieten. Een primaire reflex hierbij kan zijn dat organisaties kapitaal in de vorm van kennis en geld weghouden van deze innovatie of bewust tegen de vooruitgang inzetten. Het gevolg is dat lokale belangen gaan prevaleren boven landelijke of maatschappelijke belangen, met een zwakkere positie voor de desbetreffende samenleving op de wereldmarkt tot gevolg.

Canada heeft dit al jaren goed begrepen en we zien daar de overheid flexibel met de vernieuwing ten gevolge van blockchain omgaan. De resultaten van de snelle adoptie van alle ontwikkelingen helpen landen met een wendbare overheid aan een koploperspositie en vele banen.

Het is aan de professionals in de publieke en private sector zoals auditors, makelaars, verzekeraars, notarissen, controllers, accountants en inspecteurs om zich te onderwijzen en consciëntieus om te gaan met de verandering die de blockchain teweeg brengt. En het is de hoogste tijd dat hooggeplaatste functionarissen, politici, bestuurders en raadsleden zich serieus verdiepen in de kansen en risico's die met blockchain zijn ontstaan. Net zoals bedrijven en overheden in 1995 heeft een internet strategie nodig hadden om gezond de toekomst in te gaan, heeft nu, in 2017, ieder type organisatie een blockchain strategie nodig om te kunnen overleven.

Vergeet niet om deze pagina hierna te delen:
LinkedIn Twitter Facebook Google Reddit Email